Rektorat, 09.06.2017

Stipendije fondacije Konrad AdenauerNjemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2017/18 god. društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori.Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 9. juna 2017.

USLOVI

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od treće godine studija kao  i postdiplomci i doktoranti Donja granica prosjeka na studijama je 8.5 Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti Kandidat ne smije biti u radnom odnosu Rok za podnošenje prijave je do 9. juna 2017. Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor ( na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku

1. popunjen PRIJAVNI FORMULAR (mozete ga preuzeti  sa inernet stranice vašeg fakulteta

ili KAS-a: www.kas.de/serbien/sr/ )

2. CV na engleskom jeziku

3. MOTIVACIONO PISMO

4. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA

*za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE 

dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu 

   postdiplomskih / doktorskih studija

5. DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE

6. JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI  POLITIČKI ANGAŽMAN

  (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)

7. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za lk. ili pasoš)

8. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 9. juna 2017. lično ili poštom na adresu: Moskovska 25/III, 81 000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu:

kascg@t-com.meili na telefone: 020 234 240, 069 073 206.

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU

  FONDACIJE KONRAD ADENAUER

Elektronska dostava dokumentacije nije moguća Nepotpuna dokumentacija kandidata  se neće razmatrati Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata  se čuva u Fondaciji najduze 3 mjeseca od izbora, kandidat je moze preuzeti lično ili mu na zahtjev ista može biti vraćena poštom Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta,  sa pečatom i  potpisom profesora Ukoliko kandidat ne posjeduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocjena  sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački  na fakultetu; Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje; Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim  rezultatima konkursa maksimalno 30 dana od izbora Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa  putem e-maila  i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave  za stipendiju. 

Dokumenti