Rektorat, 08.03.2018

Oglas za angažovanje u nastavi na Fakultetu političkih naukaUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Podgorica, Ulica 13. jula br. 2

Tel. 020/481-157

 

Na osnovu Predloga Vijeća Fakulteta političkih nauka br. 01-23/1 od 17. 01. 2018. godine, i tačke III Odluke Senata Univerziteta Crne Gore 03-260/1 od 01. 03. 2018. godine,

Raspisuje se

JAVNI OGLAS

Za angažovanje u nastavi za predmet Komparativni evropski partijski sistemi, na Fakultetu političkih nauka, za ljetnji semestar studijske 2017/18 godine.

Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, sa stepenom doktora nauka, čija je oblast naučnog rada srodna sa navedenim predmetom.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

‐ biografiju

‐ spisak referenci

‐ dokaz o ispunjenosti uslova.

Odluku o angažovanju donosi Senat Univerziteta Crne Gore, na predlog Vijeća Fakulteta političkih nauka, a na osnovu izvještaja komisije koju čine nastavnici iz oblasti angažovanja.

Nakon donošenja odluke, sa licem van Univerziteta zaključuje se ugovor za izvođenje nastave za ljetnji semestar studijske 2017/18 godine.

Naknada za angažovanje obračunava se u skladu sa Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore.

 

Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.

Rok za prijavljivanje kandidata – osam dana od dana oglašavanja prijave o slobodnom radnom mjestu.

Prijave i dokumentacija se dostavljaju na adresu: Univerzitet Crne Gore - Fakultet političkih nauka, Podgorica, Ulica 13. jula br. 2 (tel. 020/481-157).             

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.