Rektorat, 18.11.2017

Konkurs za izbor rektora Univerziteta Crne GoreNa osnovu člana 50 Zakona o visokom obrazovanju («Službeni list CG», br. 44/14, 47/15, 40/16 i 42/17) i člana 46 stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br. 337/15-posebno izdanje), a u vezi sa odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-510 od 17.10.2017. godine, Univerzitet Crne Gore raspisuje

 

 KONKURS

ZA IZBOR REKTORA

UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Pravo prijave na konkurs imaju lica sa akademskim zvanjem redovni profesor, u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore.

Uz prijavu se podnose dokazi o ispunjavanju uslova i program razvoja Univerziteta Crne Gore.

 

Rokovi za izborne radnje utvrđeni su Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-510 od 17.10.2017. godine.

 

Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, na adresu:

Univerzitet Crne Gore – Rektorat, Podgorica, Cetinjska br. 2.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti.