Medicinski fakultet, 05.07.2020

Termin za predaju gotovih herbarskih zbirki za studente ranijih generacija (I rok)Studenti ranijih generacija koji su se odlučuli za alternativu za test 2 iz morfologije i sistematike biljaka (koji je dio praktičnog ispita) gotove herbarske zbirke napravljene prethodnih godina mogu predati u utorak 07/07/20 u 08h (laboratorija 207, zgrada Biotehničkog fakulteta). 

Herbarska zbirka treba da sadrži minimum 80 pravilno herbarizovanih i etiketiranih biljaka (odnosno 65 za studente generacije 2017/18). Etiketa (napravljena prema modelu) treba da sadrži puno ime vrste napisano sa autorom (koristiti Floru Hrvatske, Radovan Domac, 2. izdanje, 2002) koristeći zvanične skraćenice. Pri određivanju pripadnosti porodici, koristiti oficijelne nazive biljnih porodica date u udžbeniku Botanika farmaceutika autora Radiše Jančić. Biljke treba složiti u grupe prema porodicama, a onda porodice složiti po abecednom redu. U okviru porodica, vrste takođe slagati po abecednom redu. Dodatno pripremiti spisak prema modelu i priložiti štampanu verziju istog. 

Prihvaćene herbarske zbirke vrijede 5 poena (u skladu sa ranijom raspodjelom poena u kojoj je 5 poena planirano za izradu/pripremu same zbirke) a, u tom slučaju, student nema pravo da polaže test 2 uzimajući u obzir drugačiju raspodjelu poena i koncept ispita u tekućoj studijskoj godini. 

 

Broj posjeta : 207