Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 02.07.2020

EU napredak prema Ciljevima održivog razvoja (COR/SDGs) - 2020X

Upravo objavljen Izvještaj o napretku EU u vezi sa ostvarivanjem 17 Ciljeva održivog razvoja - 2020. (22.06.2020.)!

Politike Evropske unije i Evropski sporazumi, kojima se obavezalo na održivi razvoj i postizanje UN COR/SDGs (Agenda za održivi razvoj 2030 i njenih 17 ciljeva održivog razvoja-SDGs, koje je Generalna skupština UN usvojila u septembru 2015.), su dali novi podsticaj globalnim naporima za postizanje održivog razvoja, sa posebnim akcentom na prelazak na klimatsko neutralnu i efikasno resursnu ekonomiju. Izvještaji EU o napretku prema COR/SDGs postali su redovni izvještaji Eurostata - EU kontekst. Sadašnji, četvrti izvještaj navodi da je EU generalno postigla napredak u postizanju gotovo svih ciljeva u proteklih pet godina i predstavlja najnoviji doprinos debati o budućnosti Evrope i svijeta do 2030. i dalje, kao i o aktivnostima koje je potrebno sprovesti kako bi se obezbijedilo stvarno postizanje zacrtanih ciljeva.

Objavljeni Izvještaj o napretku temelji se na skupu EU COR/SDGs indikatora, razvijenim u saradnji sa velikim brojem zainteresovanih strana. Skup indikatora sadrži oko 100 indikatora i strukturiran je na nivou 17 COR/SDGs. Za svaki cilj, indikator/i se fokusiraju na aspekte koji su relevantni iz perspektive EU. Izvještaj o praćenju daje statistički prikaz trendova koji se odnose na COR/SDGs u EU tokom poslednjih pet godina („kratkoročni“) i, gdje postoji dovoljno podataka, za period od poslednjih 15 godina („dugoročno“). Trendovi indikatora opisani su na osnovu niza specifičnih kvantitativnih pravila.

 ■   COR/SDGs i ja - izdanje 2020: inovativna digitalna publikacija ima za cilj da podrži razumijevanje 17 COR/SDGs i pruži informacije i stanje u određenoj zemlji, u poređenju s drugim zemljama. Publikacija nudi lako razumljiv slikovit prikaz napretka i stanja za izabrani podskup od 100 EU COR/SDGs indikatora.

 ■   Održivi razvoj u Evropskoj uniji - Pregled napretka prema COR/SDGs u EU kontekstu - izdanje 2020: „lakša“ verzija Eurostat izdanja “Održivi razvoj u Evropskoj uniji - Izvještaj o napretku prema COR/SDGs u EU kontekstu – izdanje 2020.”, koji predstavlja glavne poruke na slikovit i koncizan način.

Broj posjeta : 284