Pomorski fakultet Kotor, 30.01.2019

Vlada NR Kine dodjeljuje izvjestan broj stipendija kandidatima iz Crne Gore za studijsku 2019/20. godinuX

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će Vlada NR Kine dodijeliti
izvjestan broj stipendija kandidatima iz Crne Gore, za akademsku
2019/2020. godinu.

Ove stipendije ne obuhvataju putne troškove.

Svi kandidati moraju da prođu kroz elektronsku registraciju Kineskog
savjeta za stipendije.

Da bi konkurisali za ove stipendije, kandidati treba:

-        Da su državljani neke druge zemlje, a ne NR Kine, kao i da su
dobrog zdravlja;

-        Da budu diplomirani maturanti mlađi od 25 godina kad
apliciraju za osnovne  studije;

-        Da posjeduju diplomu završenih osnovnih studija, u starosnoj
dobi ispod 35 godina, ako apliciraju za master programe;

-        Da posjeduju master diplomu, u starosnoj dobi ispod 40 godina,
ako apliciraju za doktorske programe;

-        Da budu mlađi od 45 godina i da su završili bar dvije godine
osnovnih studija, ako apliciraju za opšte akademske programe;

-        Da imaju zvanje magistra, ili vanrednog profesora (ili više),
ako apliciraju za više akademske programe.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

a)      Aplikacioni formular za stipendiju Vlade NR Kine (na kineskom
ili engleskom jeziku). Formular je dostupan na internet adresi
http://www.csc.edu.cn/studyinchina [1] , ili www.campuschina.org [2] ;

b)     Notarski ovjerene Diploma o najvišem stečenom stepenu:
Kandidati koji očekuju da dobiju diplomu, moraju podnijeti zvanični
dokaz od svoje škole o svom studentskom statusu. Uz dokumentaciju, koja
nije na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti prevode na
kineski, ili engleski, sa ovjerom od notara;

c)      Prepis ocjena: uz prepise, koji nijesu na kineskom ili engleskom
jeziku, treba priložiti notarski ovjereni prevod na kineskom ili
engleskom jeziku;

d)     Plan studija ili istraživanja na kineskom ili engleskom jeziku
(od najmanje 200 riječi za osnovne studije, do 500 riječi za
istraživanje i do 800 riječi za postdiplomske studije);

e)      Pisma preporuke: kandidati za programe sticanja zvanja ili
istraživački rad moraju da podnesu dva pisma preporuke na kineskom,
ili engleskom jeziku, od profesora ili vanrednih profesora;

f)      Od kandidata za studije u oblasti muzike se očekuje da podnesu
CD sa svojim radovima. Kandidati za oblast likovne umjetnosti moraju
podnijeti CD sa svojim radovima, koji uključuju dva crteža, dvije
slike u boji i još neka druga dva rada;

g)      Kandidati mlađi od 18 godina treba da podnesu valjanu
dokumentaciju o svojim starateljima u Kini;

h)     Kandidati koji planiraju da u Kini ostanu duže od 6 mjeseci
treba da podnesu ljekarsko uvjerenje na engleskom jeziku za strance
(original treba da zadrži sam kandidat).

Formular koji su kineske vlasti predvidjele za ovu svrhu može se
preuzeti sa internet adrese: http://www.csc.edu.cn/studyinchina [1].
Pregledi treba da obuhvate sve stavke iz formulara za ljekarski pregled
stranaca. Nepotpuni rezultati ili oni bez potpisa odgovarajućeg
ljekara, zvaničnog pečata bolnice, ili kandidatove fotografije s
pečatom nijesu validni. Molimo da na vrijeme obavite ljekarske
preglede, jer je njihova validnost

samo 6 mjeseci;

i)       Kandidati koji su dobili "prihvatno pismo" ("Pre-admission
letter") od odgovarajućeg univerziteta, treba da prilože to pismo uz
aplikaciju;

j)       Sertifikat o nivou znanja engleskog jezika: HSK (Hanyu Shuiping
Kaoshi-Chinese Proficiency Test), IELTS ili TOFEL.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavne formulare
zainteresovani mogu naći na sljedećim internet stranicama:

http://www. csc.edu.cn/studyinchina ili http://www.campuschina.org [2]

VAŽNO:

_ZAINTERESOVANI_ KANDIDATI TREBA DA, u kancelariji broj 3 Ministarstva
prosvjete Crne Gore, Ul. Vaka Đurovića b.b., PREUZMU SLJEDEĆA
DOKUMENTA:

1.      Instruction of the CSC Online Application System for
International students, i

2.      Foreigner Physical Examination Form.

NAPOMENA:

Navedena dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i neće biti
vraćena, a treba je dostaviti NAJKASNIJE DO PONEDJELJKA, 4. MARTA 2019.
GODINE, na sljedeću adresu:

Ministarstvo prosvjete

Ul. Vaka Đurovića b.b.

Kancelarija br. 3

81000 Podgorica

Kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete: Lidija Ercegović

E-mail adresa: lidija.ercegovic@mps.gov.me ; tel.: (020) 410 189