Rektorat, 01.01.2017

Rektor Prof. dr Danilo NikolićX

Redovni prof.dr Danilo Nikolić

Prof. dr Danilo Nikolić rođen je 08.05.1969. godine. Osnovnu školu je završio u Titogradu, a srednju u Madisonu, Wisconsin, SAD. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1995. godine. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer Goriva i sagorijevanje, 1999. godine odbranio je magistarski rad pod nazivom ″Istraživanje procesa sagorijevanja u brodskim dizel motorima″ pod mentorstvom prof. dr Milana Radovanovića. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Mogućnosti smanjenja emisija NOx i čađi iz dizel motora modifikacijom pojedinih parametara dizel goriva i motora" odbranio je 2002. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, pod mentorstvom prof. dr Norimasa Iida sa KEIO Univerziteta u Tokiju.

Studijske 2000/2001 godine je boravio kao gostujući istraživač u Iida Laboratoriji, KEIO Univerziteta u Tokiju, Japan. Studijske 2005/2006 boravio je na postdoktorskim studijama na AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Clean Power System Group u Tsukubi, Japan. Kao gostujući profesor/istraživač u okviru američke Fulbright stipendije boravi na Mašinskom fakultetu, Laboratoriji za ispitivanje motornih vozila (W.E. Lay Automotive Laboratory) na Univerzitetu Mičigen, Ann Arbor, SAD. Tokom navedenih usavršavanja aktivno je učestvovao u istraživanjima iz oblasti motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i goriva, procesa sagorijevanja goriva, emisije zagađivača i njihovog uticaja na životnu sredinu.

U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabran je 2003. godine. U zvanje vanredni profesor na oblast motori i vozila izabran je 2009.godine. U redovnog profesora na oblast motori i vozila je izabran 2017. godine. Na Pomorskom fakultetu Kotor drži nastavu iz oblasti motora, goriva i maziva, i zaštite životne sredine. Bio je dekan Pomorskog fakulteta Kotor u mandatnom periodu 2011 – 2017.godine.

Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti fosilnih i alternativnih goriva, procesom sagorijevanja goriva u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, emisijom i kontrolom zagađivača i njihovim uticajem na životnu sredinu. Ima objavljen jedan udžbenik, šest skripti, 65 radova u naučnim časopisima i na međunarodnim konferencijama, kao i preko 100 stručnih članaka u popularnim časopisima.

U periodu od 2012. godine do danas je u svojstvu rukovodioca vodio značajne međunarodne projekate iz programa HERD, TEMPUS, HERIC, IPA, kao više nacionalnih i bilateralnih projekata.

Bio je član organizacionih odbora više međunarodnih naučnih i stručnih skupova.

Pored angažovanja na Fakultetu i Univerzitetu kao član Senata od 2011. godine, bio je angažovan i u drugim institucijama, pri čemu se izdvajaju funkcije predsjednika Komiteta za naftu i naftne proizvode Instituta za standardizaciju Crne Gore (2011 - ) i predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore (2009 - 2013).

Član je SAE - Society of Automotive Engineers (Američkog društva automobilskih inžinjera) i JSAE - Japanese Society of Automotive Engineers (Japansko društvo automobilskih inžinjera).

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 209

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: rektor@ac.me

 

Dokumenti