Fakultet političkih nauka

Prezentacija (Istraživanje u komunikološkim naukama) - napomena
Prezentaciju iz predmeta Istraživanje u komunikološkim naukama je moguće pripremiti (u usmenoj i pismenoj formi) na crnogorskom jeziku.

Broj posjeta : 76