Mašinski fakultet

Osnovne informacije
3D CENTAR

3D Centar je podorganizaciona jedinica Mašinskog fakulteta čije djelatnosti obuhvataju:  istraživanje, projektovanje, upravljanje, ispitivanje i razvoj procesa i sistema. Aktivnosti Centra se realizuju preko radnih timova, specijalizovanih za određena područja, u koje se uključuju, osim članova Centra i drugi istraživači sa Fakulteta i šire.

Osnovna područja rada 3D Centra su:

Geometrijsko modeliranje proizvoda i projektovanje tehnologija (CAD). Istraživanje se izvodi uz primjenu računarskih tehnologija i korišćenja savremenih softverskih paketa, kao što su CREO, SolidWorks i drugi.

Teorijske i numeričko eksperimentalne metode proračuna procesa i sistema (CAE). Istraživanja se baziraju na mjerno - računarskoj opremi. Predikcija statičkog i dinamičkog ponašanja sistema u fazi projektovanja vrši se metodom konačnih elemanata preko razvijenih softverskih paketa, a eksperimentalna identifikacija vrši se korišćenjem informaciono - mjernog sistema, primjenom modalne analize.

Razvoj optimalnih informaciono - upravljačkih tokova (CAI). Razvojem softverskih paketa, preko modula upravljanja sistemima i formiranja baze podataka, optimiziraju se procesi upravljanja zalihama, alatima, održavanjem, proizvodnjom i tehničkom dokumentacijom.

Upravljački sistemi i automatizacija mašina i procesa (CAM). Računarom podržana proizvodnja, osigurava računarsku podršku i automatizaciju neposrednog upravljanja mašinama, uređajima i sistemima, što podrazumijeva: programiranje tehnoloških procesa, izradu upravljačkih programa na temelju programskih jezika i njihovo prenošenje na nosač informacija prepoznatljiv za upravljački modul obradnog sistema.

Kompjuterska grafika (CG). Grafičko modeliranje i simulacije, kao i 3D štampanje modela od realnih materijala.

Djelatnost 3D Centra takođe su i konsalting i obuka kadrova.