Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog kursa student će se osposobiti da: 1. Izračuna vrijednost determinante i navede njene osobine. 2. Definiše matricu, provede osnovne računske operacije s matricama i navede njihove osobine. 3. Odredi i diskutuje rješenja sistema linearnih jednačina i nejednačina. 4. Definiše vektor i računske operacije sa vektorima. 5. Definiše funkciju i objasni osnovne pojmove funkcije jedne promjenljive, kao i da skicira njen grafik 6. Definiše izvod funkcije jedne promjenljive, ekonomski i geometrijski ga protumači. 7. Definiše i tumači osnovne pojmove integralnog računa i primijeni određeni integral na računanje površina i rješavanje ekonomskih zadataka. 8. Definiše funkciju više promjenljivih i objasni osnovne pojmove, kao i da primijeni parcijalne izvode kod određivanja ekstremnih vrijednosti. 9. Tumači i objašnjava tvrđenja u vezi naučenih pojmova. 10. Primjenjuje naučene pojmove i tvrđenja na ekonomskim pojavama i kreira jednostavnije matematičko-ekonomske modele.

Kovid rok - rezultati

Poeni prije popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Konačni rezultati

Obavještenje