MONETARNA STATISTIKA


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izmjeri (kvantifikuje) vrijednost osnovnih indikatora monetarne i finansijske statistike; 2. Analizira bazične međuzavisnosti na nivou finansijskih tržišta (tržište novca i tržište kapitala); 3. Objasni odnose promjena monetarno-finansijskih varijabli i ostalih makroekonomskih indikatora.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA BAĆOVIĆ