Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: - Prepozna značaj ispitivanja odnosa troškova i stepena korištenja kapaciteta; - Utvrdi kritične tačke u kretanju troškova; - Predvidi uslove koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla ostvariti tačka pokrića troškova; - Objasni pojavu ireverzivibilnosti troškova; - Protumači uzroke remanencije troškova; - Primijeni metode odvajanja fiksne komponente od varijabilne komponente troškova; - Protumači dinamičke promjene troškova – kriva učenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ĆETKOVIĆ

Termin konsultacija