Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Imenuje, definiše i objasni sastavne komponente sistema poslovne inteligencije 2.Objasni koncept data warehouse-a (DW) i dimenzionalnog modeliranja podataka 3.Definiše i objasni pojam višedimenzionalne analize podataka(OLAP-a) i OLAP tehnike 4.Definiše i objasni pojam Data Mining-a (DM), DM tehnike i njihove primjene u poslovanju 5.Analizira i tumači relacioni dimenzionalni model podataka (zvjezdaste šeme) u poslovanju 6.Definiše, povezuje i generiše osnovne objekte u OLAP alatu 7.Primjenjuje OLAP alat i pomoću njega generiše modele za višedimenzionalnu analizu u poslovanju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA KAŠĆELAN

Zoom konsultacije-termin

Zoom konsultacije-termin

Zoom meeting-termin

Zoom meeting termin

Dogovorni čas

Konsultacije - termin