Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Primijenjena ekonometrija mogu: • objasniti i implementirati osnovne ekonometrijske tehnike u analizi realnih ekonomskih fenomena; • koristiti i obrazložiti odgovarajuće ekonometrijske testove stacionarnosti i kointegracije i na odgovarajući način modelirati empirijske podatke vremenskih serija; • koristiti ekonometrijski program EViews za ocjenjivanje ekonometrijskih modela; • samostalno sprovesti ekonometrijsku analizu zasnovanu na realnim empirijskim podacima i interpretirati njene rezultate; • pratiti i razumjeti stručnu i naučnu literaturu u kojoj se izlažu rezultati ekonometrijske analize.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KARADŽIĆ
TAMARA BACKOVIĆ
BOJAN PEJOVIĆ

Objavljen je materijal za tekuću nedjelju nastave

Materijal za 28.04. i 05.05.

Materijal za nastavu u aktuelnoj nedjelji

Nastavni materijal za period od 15.03. do 06.04.

Promjena termina predavanja - 22.04.2019 15:59

Obaavještenje o početku nastave - 11.02.2019 11:50