PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Primijenjena ekonometrija mogu: • objasniti i implementirati osnovne ekonometrijske tehnike u analizi realnih ekonomskih fenomena; • koristiti i obrazložiti odgovarajuće ekonometrijske testove stacionarnosti i kointegracije i na odgovarajući način modelirati empirijske podatke vremenskih serija; • koristiti ekonometrijski program EViews za ocjenjivanje ekonometrijskih modela; • samostalno sprovesti ekonometrijsku analizu zasnovanu na realnim empirijskim podacima i interpretirati njene rezultate; • pratiti i razumjeti stručnu i naučnu literaturu u kojoj se izlažu rezultati ekonometrijske analize.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ
TAMARA BACKOVIĆ VULIĆ2x1
10B+3S+1P
VESNA KARADŽIĆ2x1
10B+3S+1P