Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni pojam računovodstva troškova kao i njegov značaj; 2. Ovladava metodologijom obračuna troškova i učinaka; 3. Analizira i prepozna faktore koji utiču na organizaciono ustrojstvo obračuna troškova i učinaka; 4. Povezuje obračun troškova i učinaka sa djelovima računovodstvenog informacionog sistema preduzeća; 5. Prepozna značaj i ulogu koju savremeni sistemi obračuna troškova imaju sa aspekta formiranja realne cijene koštanja; 6. Definiše i klasifikuje kalkulaciju cijene koštanja; 7. Primjenjuje stečena znanja u praksi;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ FILIPOVIĆ2x1
1P
2x1
1P

Informacija

Termin ispita

Termin-kolokvijum

Informacija-II rok

Promjena termina ispita-avgust I rok

Popravni završni ispit