UGOVORI U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše i objasni osnovne karakteristike međunarodnih ugovora; opiše i objasni osnovna načela u međunarodnim pravnim poslovima; objasni i tumači Konvenciju Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe; ocijeni pravni ambijent stranih ulaganja u Crnoj Gori; razlikuje ugovore u unutrašnjem prometu i ugovore u međunarodnom poslovanju; objasni i analizira najznačajnije ugovore u međunarodnom poslovanju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIJAT JOCOVIĆ2x1
2P
2x1
2P