FINANSIJSKA MATEMATIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Imenuje i definiše osnovne pojmove na finansijskom tržištu. 2. Primijeni princip ekvivalencije i metode diskontovanja i prolongacije kod kratkoročnih i dugoročnih obveznica, akcija i ispitivanja rentabilnosti investicija. 3. Definiše efektivnu kamatnu stopu na depozite i kredite banaka i upoređuje je sa internom stopom prinosa u računskom smislu. 4. Uopštava diskontni faktor za slučaj promjenljive kamatne stope i primjenjuje ga u finansijama. 5. Definiše terminske ugovore i utvrdi njihove cijene. 6. Primijeni portfolio analizu i kreira različite modele u osiguranju. 7. Priprema verbalne i pisane prezentacije iz finansijske matematike na finansijskom tržištu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR KAŠĆELAN