OSIGURANJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog predmeta student će moći da: 1. Definiše rizik, imenuje oblike i faze upravljanja rizikom. 2. Definiše osiguranje, imenuje funkcije, elemente i zadatke tehničke organizacije osiguranja. 3. Navede oblike organizovanja osiguravajućih kompanija, lica i dokumenta u osiguranju. 4. Opiše i klasifikuje vrste osiguranja imovine i lica prema različitim kriterijumima. 5. Definiše saosiguranje i reosiguranje. 6. Objasni načela osiguranja imovine i obračuna naknadu iz osiguranja. 7. Opiše garantnu i tehničke rezerve i navede vrste plasmana sredstava osiguranja. 8. Objasni penzijsko i zdravstveno osiguranje. 9. Analizira i raspravlja o praksi osiguranja u Crnoj Gori.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ