FINANSIJSKA TRŽIŠTA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka kursa, student će moći da: 1. Objasni i uporedi finansijske sisteme i fundamentalne klase finansijskih instrumenata, formuliše finansijsko tržište, osmisli i preporuči strukturu finansijskog tržišta, odbrani i kritikuje regulativu savremenog finansijskog tržišta. 2. Protumači značaj tržišta novca, rezimira teoriju kamate i kamatne stope, objasni odnos kamatne stope i inflacije, kvantitativno utvrdi tržišne cijene i prinosa instrumenata, protumači i preporuči međunarodna tržišta novca. 3. Analizira tržište dugoročnih finansijskih instrumenata, objasni, formuliše, kategoriše i vrednuje akcije i dugoročne obveznice, govori o emisiji instrumenata tržišta kapitala, rangira i integriše oblike plasmana (prodaje) emisije. 4. Objasni i ocijeni sekundarno tržište kapitala, protumači berzu i berzanske cikluse, kategoriše i predloži savremenu trgovinu, formira strukturu hipotekarnog tržišta, utvrdi cijene instrumenata hipotekarnog tržišta. 5. Govori o finansijskim derivatima i tržištu derivata, objasni hedžing transakcije, protumači funkcionisanje tržišta fjučersa, izračuna troškove uključivanja forvard ugovora, vrednuje i da argument za opštu primjenu opcija, analizira svop aranžman. 6. Kategoriše devize i valute, razlikuje devizne kurseve, uvaži i diskriminiše značaj i funkcije kursa, objasni funkcionisanje deviznog tržišta, izabere i vrednuje valutni par, formuliše ponudu i tražnju deviza uz špekulaciju i intervenciju monetarnih vlasti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN LAKIĆEVIĆ
SLOBODAN LAKIĆ

Nova objava - 15.09.2018 13:00

Nova objava - 07.09.2018 15:33

Nova objava - 20.01.2018 19:39