PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Primijenjena ekonometrija mogu: • objasniti i implementirati osnovne ekonometrijske tehnike u makroekonomskim analizama; • koristiti i obrazložiti odgovarajuće ekonometrijske testove stacionarnosti i kointegracije vremenskih serija i na odgovarajući način modelirati empirijske podatke vremenskih serija; • koristiti ekonometrijski program EViews za ocjenjivanje makroekonometrijskih modela; • samostalno sprovesti ekonometrijsku analizu zasnovanu na empirijskim podacima i interpretirati njene rezultate; • pratiti i razumjeti stručnu i naučnu literaturu u kojoj su rezultati izraženi ekonometrijskim terminima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KARADŽIĆ

Rezultati ispita iz Primijenjene ekonometrije- 15.02.2019 14:17

Obavještenje o terminu prezentacije radova - 06.02.2019 16:20

Obavještenje - 21.11.2018.10:05

Obavještenje o početku nastave Nova objava - 19.11.2018 11:47