Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da analizira i praktično primjenjuje osnovne principe ekonomske nauke, razumije i analizira osnovne ekonomske modele, razumije zakonitosti ponude i tražnje na tržištu roba i faktora proizovdnje, prepozna i kritički ocijeni različite tržišne strukture u praksi i primijeni svoje učenje u praksi u pogledu analize ponašanja potrošača sa stanovišta tržišnih zakonitosti i sistema cjenovne elastičnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

COVID Rok

Raspored ispita

Nova objava - 20.11.2019 09:12

Nova objava - 05.11.2019 10:09