Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će se osposobiti da: 1. Definiše ekonomske funkcije, izračuna ravnotežnu cijenu i odredi interval rentabilnosti. 2. Definiše prostu i složenu proporciju, podjelu date veličine, ponderisanu aritmetičku sredinu i primijeni procentni račun kod rješavanja zadataka privredne matematike. 3. Opiše anticipativan i dekurzivan metod obračuna kamate, nominalnu, relativnu i konformnu kamatnu stopu i primijeni te pojmove pri utvrđivanju cijena instrumenata na tržištu novca. 4. Odredi anuitet i napravi plan otplate potrošačkih i investicionih kredita. 5. Primijeni princip ekvivalencije i metode diskontovanja i prolongacije kod ispitivanja rentabilnosti investicija, pri vrjednovanju dugoročnih obveznica i akcija. 6. Izračuna diskontni faktor u osiguravajuće-tehničkom smislu, definiše biometrijske funkcije i primjenjuje finansijsku matematiku i vjerovatnoću pri rješavanju jednostavnijih zadataka aktuarske matematike. 7. Opiše vrste osiguranja života i izračunati neto i bruto premiju za svaku od njih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA VUJOŠEVIĆ
TANJA MIROTIĆ

Tabela sa bodovima iz Matematike za biznis, nakon završnog ispita (Bijelo Polje)

Matematika za biznis (Bijelo Polje) - rezultati popravnog kolokvijuma

Matematika za biznis (Bijelo Polje) - rezultati prvog kolokvijuma

Termin kolokvijuma i obavještenje za časove vježbi

Rezultati ispita