EKONOMIJA FIRME


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon savladavanja materije iz ovog predmeta student će moći da: • prepozna predmet izučavanja ekonomike preduzeća. • objasni relaciju između ekonomike preduzeća i drugih naučnih disciplina. • prepozna faktore ekonomije preduzeća. • protumači uticaj faktora ekonomije preduzeća na poslovno odlučivanje firme. • razlikuje elemente direktnog uticaja okruženja na ekonomiju preduzeća. • razlikuje elemente indirektnog uticaja okruženja na ekonomiju preduzeća. • definiše pojam preduzeća. • prepozna različite vrste preduzeća. • objasni osnovne elemente preduzeća i međusobnu uslovljenost. • objasni pojam reprodukcije. • razlikuje tipove tokova reprodukcije. • protumači problem kombinacije faktora proizvodnje. • izračuna amortizaciju sredstava za rad po vremenskom i funkcionalnom metodu obračuna. • navede karakteristike troškova faktora proizvodnje. • prepozna relaciju između troškova fizičkog trošenja i ekonomskog zastarijevanja sredstava za rad. • objasni sistematizaciju troškova sa različitih stanovišta. • nacrta grafički prikaz različitih vrsta troškova u ukupnom i prosječnom iznosu. • objasni odnos između graničnih i varijabilnih troškova. • objasni i izračuna značajne prelomne tačke u poslovanju preduzeća. • poveže relaciju između troškova i prihoda. • poveže relaciju između troškova i zona poslovnih rezultata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN RADEVIĆ2x4
238B+94P
JASMINA ĆETKOVIĆ3x2
238B+94P

Konsultacije sa predmetnim saradnikom

Zoom

Raspored polaganja završnog ispita

Dodatni časovi vježbi - konsultacije

Rezultati (zbirno) nakon popravnog drugog kolokvijuma

Raspored polaganja popravnog drugog kolokvijuma