PRAVO ZA EKONOMISTE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - sumira i opiše društveni sistem, pravni sistem i državno-pravni poredak; - protumači i razlikuje pravne norme, pravne akte, pravne institute i grane prava; - opisuje i povezuje osnovne institute obligacionog i privrednog prava; - sumira i klasifikuje osnovne institute stvarnog prava; - opiše, razlikuje i diskutuje o osnovnim formama obavljanja privredne djelatnosti; - razlikuje hartije od vrijednosti od ostalih pisanih isprava i ukazuje na njihov značaj u poslovnim odnosima; - opisuje i razlikuje osnovne ugovore obligacionog prava. Linkovi za predmete: Silabus prednmeta, način ocjenjivanja i ishodi učenja su nastali nakon analize sadržine sličnih predmeta na renomiranim ekonomskim fakuletima u Evropi, SAD i regionu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIJAT JOCOVIĆ3x2
178B+105P
NIKOLA MARTINOVIĆ1x3
178B+105P

Aktivnosti na časovima - prijava timova

Rezultati - Popravni kolokvijum

Popravni kolokvijum - Raspored polaganja

Rezultati kolokvijuma

Raspored polaganja kolokvijuma

Pravo za ekonomiste - obavjestenje

Rezultati ispita

Nova objava - 26.01.2019 17:03