Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon zavrsetka kursa, student ce steci znanja i vjestine da: Izmjeri (kvantifikuje) vrijednost osnovnih makroekonomskih agregata; Opiše i analizira bazične makroekonomske probleme i međuzavisnosti na makro nivou; Analizira i objasni osnovne ekonomske međuzavisnosti na nacionalnom nivou; Procijeni uticaj makroekonomskih kretanja u zemlji na odabrane varijable; Analizira uticaj mjera makroekonomskih politika dohodak, zaposlenost i inflaciju; Objasni efekat promjena na međunarodnim tržištima (robna i finansijska tržišta) na nacionalnu ekonomiju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA MIROTIĆ2x2
125B+35S+50P
MAJA BAĆOVIĆ3x1
125B+35S+50P

Raspored polaganja zavrsnog ispita

X, XI i XII predavanje - materijali

IX predavanje - materijal

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

VIII predavanje - materijal

Centralna banka CG - spisak studenata