ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Student razumije, tumači i analizira finansijske izvještaje opšte namjene. • Objasne svrhu svakog finansijskog izvještaja i njihovu povezanost. • Idetifikuju primarne korisnike finansijskih izvještaja i njihove potrebe. • Objasne povezanost između bilansa stanja i uspjeha i tehniku njihovog sastavljanja. • Objasne i razumije kvalitativne karkteristike informacija sadržanih u finansijskim izvještajima opšte namjene. • Objasni i razumije kriterijume za klasifikaciju bilansnih pozicija i načela bilasiranja. • Izračunava pokazatelje i koristi informacije sadržane u finansijskim izvještajima za ocjenu finansijskog, imovinskog i prinosnog položaja preduzeća. • Student primjenuje metode analize (metodu indukcije, metodu dedukcije, metodu upoređivanja, metodu izbora jedinice mjer i dr.) i izvodi zaključke o stanju ili pojavi koja je bila predmet analize • Student koristi i primjenjije MRS i MSFI kojima je definisan konceptualni okvir za prezentaciju i sastavljanje finansijskih izvještaja i procjenjivanje bilansnih pozicija. • Planira i predviđa kretanje finansijskih pokazatelja na temelju podataka dobijenih analizom (vrši sintezu).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ3x2
72B+45S+55P
MILAN LAKIĆEVIĆ3x1
72B+45S+55P