EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da: - prezentiraju i primijenjuju metode i modele kvantitativne analize, koje se koriste za donošenje odluka u ekonomiji - definišu funkciju cilja i ograničavajuće uslove u problemima linearnog programiranja - analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom linearnog programiranja - rješavaju jednostavnije konfliktne situacije - prate i razumiju stručnu literaturu iz oblasti linearnog programiranja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ2x1
63B+28S+22P
TAMARA BACKOVIĆ3x1
63B+28S+22P