POMORSKA ERGOSOFOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše pojam, cilj i zadatak pomorske ergosofologije, ergonomije, prakseologije, ergologije, ergosozologije, urbosozologije ,urbosofologije i ekosofologije; 2. Prepozna zamor, umor i premor u konceptu cirkadijalnih destrukcija, ritma i režima života i rada pomorca na brodu duge plovidbe; 3. Analizira primjenu metoda adaptacije, teorije evelucija, teorije motivacije u opusu matematičkih modela prevencije; 4. Argumentujeefekte informacionog sistema koji se odnosi na BS i redukcije brodske posade; 5. Opiše poremećajne faktore koji utiču na monotoniju usljed duge plovidbe, geoklimatskih varijabili, uticaja restrikcije brodskog prostora na pojavu psihosomatskih patnji i sociofizičkih izmjenjenosti; 6. Uporedi cirkadijalnu destrukciju ritma i režima rada pomorca kroz pojavu psihosomatskih patnji i sociofizičkih izmijenjenosti, kao stres, distres, traumatizam i patogeniju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO NIKOLIĆ3x1
1S
1x1
1S