PARNA TEHNIKA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Parna tehnika mogu: 1. Opišu primjenu pare na brodu i razvoj brodske propulzije. 2. Definišu i opišu termodinamički ciklus u parnim postrojenjima. Opišu I definišu toplotni ciklus, toplotni bilans I stepen korisnosti brodskih parnih kotlova i brodskih turbopostrojenja. 3. Opišu i definišu potrošnje pare, toplote I goriva brodskih kotlova I turbopostrojenja 4. Opišu konstrukciju i princip rada kotlovskih sistema. Opišu smještaj brodskih kotlova. 5. Analiziraju podjelu i glavne karkateristike brodskih parnih kotlova. Opišu brodske kotlove utilizatore I kombinovane kotlove. 6. Opišu konstrukciju i princip rada parnih I gasnih turbinskih postrojenja. Definišu i opišu toplotni ciklus, termičku efikasnost i toplotni bilans brodskih parnih i gasnih turbina 7. Analiziraju namjenu, podjelu, glavne karakteristike, termodinamičke procese i uticaj parametara na stepen 8. iskorišćenja brodskih parnih i gasnih turbina. 9. Opišu konstrukciju i radni mehanizam brodskih parnih turbina i pratećih pomoćnih uređaja. 10. Opišu konstruciju i radni mehanizam brodskih gasnih turbina i pratećih pomoćnih uređaja. 11. Opišu pogonske karakteristike parnih i gasnih turbina I prenos snage od turbine na propeler

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN IVANOVIĆ2x1
6S
1x1
6S