NAVIGACIJA II


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Koriste sekstant i mjere visinu nebeskih tijela, 2. indentifikuju razna nebeska tijela i odrede poziciju broda uz pomoc astronomskog osmatranja, 3. kontrolišu devijaciju magnetnog kompasa uz pomoć nebeskih tijela, 4. razumiju pojmove u pogledu elektromagnetskih talasa, te osnovnim principom rada RADARA, oblika radarskih slika, svih smetni koje nastaju pri radu sa RADAR-om. 5. Koriste RADAR u praktičnim vježbama, 6. Razumiju rad ARPA uređaja, kao i plotovanje na kartama. 7. Biti u stanju opisati princip rada hiperboličnih navigacionih sistema i drugih elektronskih sistema za određivanje pozicije broda(GPS, GLONAS, GALILEO); 8. razumjeti i objasniti upotrebu ECDIS a, shvatiti mogućnosti i ograničenja sistema; 9. razumjeti i koristiti AIS u navigaciji, te objasniti koncept integrisanog navigacionog sistema; 10. mogu prepoznati i analizirati greške elektronskog navigacionog sistema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD RAŠKOVIĆ