POMORSKO IMOVINSKO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni sistem i osnovne institute Pomorskog imovinskog prava; 2. Objasni povezanost ove grane prava sa srodnima, kao npr. Obligacionim i Stvarnim pravom; 3. Pravilno tumači propise iz domena Pomorskog imovinskog prava i odredi one koji su relevantni za rješavanje u konkretnim slučajevima; 4. Primijeni adekvatan propis na konkretnu pravnu situaciju i da razumije međupovezanost osnovnih instituta Pomorskog imovinskog prava.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR SAVKOVIĆ3x1
20B+1S+1P