Ekonomska statistika


Semestar: 5
ECTS: 9
Status: O
Fond: 4+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Izmjeri (kvantifikuje) vrijednost osnovnih makroekonomskih agregata; 2.Opiše i analizira bazične makroekonomske probleme i međuzavisnosti na makro nivou; 3.Upotrijebi osnovne matematičke, statističke i ekonometrijske tehnike i alate u analizi makroekonomskih varijabli; 4.Kreira ekonometrijske modele na bazičnom nivou, u cilju analize i planiranja mjera makroekonomskih politika (fiskalna i monetarna politika); 5.Analizira i objasni osnovne strukturne međuzavisnosti na nacionalnom nivou.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Baćović Maja4x1
95B+112S+27P


Lipovina-Božović Milena
4x2
95B+112S+27P