Modeli dinamike troškova


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: - Prepozna značaj ispitivanja odnosa troškova i stepena korištenja kapaciteta; - Utvrdi kritične tačke u kretanju troškova; - Predvidi uslove koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla ostvariti tačka pokrića troškova; - Objasni pojavu ireverzivibilnosti troškova; - Protumači uzroke remanencije troškova; - Primijeni metode odvajanja fiksne komponente od varijabilne komponente troškova; - Protumači dinamičke promjene troškova – kriva učenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćetković Jasmina2x1