Marketing menadžment malog biznisa


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše osnovne kategorije i specifičnosti primjene marketinga u sektoru malih i srednjih preduzeća; Ukaže na osnovne sličnosti i razlike između marketinga u velikim i malim preduzećima, kao i da prepozna ključne odrednice „gerila marketinga“ releventne za mala i srednja preduzeća; Objasni razvoj plana „gerila marketinga“ i ukaže na proces istraživanja tržišta u sektoru MSP Govori o benčmarkingu kao modelu unapređenja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, vrstama i procesu na primjeru konkretnih preduzeća; Objasni instrumente marketinga (proizvod, cijenu, distribuciju i promociju) u malom biznisu (na primjeru konkretnog preduzeća); Ukaže na načine izbjegavanja grešaka u marketingu MSP; Analizira postupak izrade marketing plana i razvije model marketing plana na primjeru konkretnog preduzeća;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kuljak Mirjana1x1
7B+6S+2P
1x1
7B+6S+2P

Melović Boban1x1
7B+6S+2P
1x1
7B+6S+2P