Primijenjena ekonometrija


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Primijenjena ekonometrija mogu: • objasniti i implementirati osnovne ekonometrijske tehnike u analizi realnih ekonomskih fenomena; • koristiti i obrazložiti odgovarajuće ekonometrijske testove stacionarnosti i kointegracije i na odgovarajući način modelirati empirijske podatke vremenskih serija; • koristiti ekonometrijski program EViews za ocjenjivanje ekonometrijskih modela; • samostalno sprovesti ekonometrijsku analizu zasnovanu na realnim empirijskim podacima i interpretirati njene rezultate; • pratiti i razumjeti stručnu i naučnu literaturu u kojoj se izlažu rezultati ekonometrijske analize.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Vesna2x1
5B+5S


Pejović Bojan
2x1
5B+5S