ISTORIJA MUZIKE III


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno položenog ispita student će: - poznavati ključna djela umjetničke muzike - poznavati osnovne smjernice istorijskog razvoja muzike - slušno prepoznati ključna djela umjetničke muzike - kontekstualizirati muziku u vremenu nastanka i u savremenosti - analitički pristupiti muzici na elementarnom nivou - poznavati stručnu literaturu o muzici

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x1
1S
1x1
1S