Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno izčitava muzičko djelo jednostavnije fakture. 2. Prepoznaje i razlikuje raznovrsne oznake za tempo i karakter kompozicije. 3. Koriguje prstored samostalno ukoliko ima neslaganje sa prstoredom datim u redakciji. 4. Primjenjuje stečena znanja pri sviranju kompozicija ili vježbi na časovima predmeta koji su u korelaciji sa klaviskim praktikumom kao npr, Sviranje partitura i Muzički oblici kao i Harmonija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija