Semestar: 3
ECTS: 1
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno izčitava muzičko djelo jednostavnije fakture. 2. Prepoznaje i razlikuje raznovrsne oznake za tempo i karakter kompozicije. 3. Koriguje prstored samostalno ukoliko ima neslaganje sa prstoredom datim u redakciji. 4. Primjenjuje stečena znanja pri sviranju kompozicija ili vježbi na časovima predmeta koji su u korelaciji sa klaviskim praktikumom kao npr, Sviranje partitura i Muzički oblici kao i Harmonija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEDA VUKAŠINOVIĆ1x1
1S