Analiza bankarskog poslovanja


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog kursa, student će pokazati sposobnost da: 1. Kategoriše i rangira bankarske poslove prema izabranom kriterijumu, ukaže posebno na značaj kreditne i depozitne aktivnosti u bankama, uporedi i analizira poslove čije je knjigovodstveno evidentiranje vanbilansno. 2. Analizira organizovanje platnog prometa, definiše i uporedi instrumente unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa, ispita i rezimira probleme i rizike međunarodnog platnog prometa. 3. Utvrdi relevantnost shvatanja u pogledu prirode kamate, detaljnije istraži odnose zvanične i tržišne kamatne stope, analizira metode obračuna kamatnih stopa, objasni suštinu mehanizma efektivne kamatne stope. 4. Teoretski i praktično prosudi ulogu instrumentarijuma monetarnih vlasti, uporedi mehanizam centralne banke i valutnog odbora, preporuči formu menadžmenta odabranih centralnih banaka u aktuelnim kriznim okolnostima. 5. Analizira faktore razvoja međunarodnog bankarstva, objasni strukturu menđunarodnog bankarstva, prepozna i protumači rizike u međunarodnom bankarstvu, opravda i kritikuje međunarodnu koordinaciju bankarskih politika. 6. Objasni bilansne agregate, analizira savremene računarske mreže u bankarstvu, rezimira finansijske izvještaje banaka, protumači i uporedi sisteme eksterne i interne revizije u bankama, objasni problem računovodstva finansijskih derivata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Živković Aleksandar2x1S