Makroekonomska analiza


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ispita, student će biti osposobljen da: 1.Opiše i analizira prirodu i karakteristike transakcija koje se realizuju na svim tržištima (tržište dobara, faktora proizvodnje, finansijska tržišta). 2.Procijeni i analizira vrijednost ekonomskih transakcija i agregata, koristeći međunarodne statističke standarde i metode. 3.Analizira ekonomske međuzavisnosti i uticaj promjene vrijednosti određenog seta varijabli na definisani set varijabli. Dodatno, studenti će biti u osposobljeni da analiziraju efekte primjene instrumenata makroekonomskih politika na pojedinačne grupe transakcija i ukupna ekonomska dešavanja. 4.Utvrdi – precizno kvantifikuje uticaj promjene vrijednosti egzogeno definisanih varijabli na zavisne varijable (grupe ekonomskih transakcija). 5.Razlikuje statičke i dinamičke promjene ekonomskih transakcija u različitim institucionalnim i ekonomskim uslovima. 6.Objasni efekte primjene mjera ekonomskih politika i efekte promjena na međunarodnim tržištima na domaće varijable.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Baćović Maja2x1S
6S