Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje osnovne principe zaštite ugroženih i oštećenih slika na drvetu, papiru, metalu, staklu, zidu, kao i artefakata od tekstila, papira, metala, keramike, i dr. materijala ( konzervatorska istraživanja, utvrđivanje tehnike i stanja, predlog za tretman, upotreba reverzibilnih materijala i postupaka). 2. Analizira tehniku i stanje ugroženog i oštećenog djela i predlaže tretman, izgrađujući komunikaciju sa različitim stručnjacima ove interdisciplinarne oblasti. 3. Odabira adekvatne materijale i metode rada i realizuje zahtjevne konzervatorsko-restauratorske intervencije, pod nadzorom stručnog lica – licenciranog konzervatora. 4. Prezentuje tok konzervatorskih ispitivanja i konzervatorsko-restauratorskog tretmana sa predlogom mjera za smještaj i dalje čuvanje tretiranog djela (konzervatorsko-restauratorska dokumentacija).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija