Pravo privrednih društava


Semestar: 5
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni pojedine oblike privrednih društava; razlikuje, razvrsta pojedine oblike privrednih društava i uporedi njihove prednosti i nedostatke; pravilno tumači i primijeni propise koji uređuju pojedine oblike privrednih društava koji su relevantni za njihovo osnivanje, organizaciju i prestanak; analizira konkretno činjenično stanje koje se odnosi na pravni položaj i organizaciju konkretnog privrednog društva radi pravilne primjene pravnih pravila; utvrdi i ocijeni relevantne činjenice u postupku osnivanja i prestanka privrednog društva i postupku donošenja odluka od strane organa tog društva pripremi i sastavi osnivačka aktapotrebna za registraciju privrednog društva koja su po osnovnim elementima i sadržini usklađena sa propsima i voljom osnivača.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radonjić Dragan PF3x (1B+1S)
77B+78S+(42+42)P


Šturanović Petar
1x (1B+1S)
77B+78S+(42+42)P