Obligaciono pravo


Semestar: 5
ECTS:
Status: O
Fond: 4+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit Obligaciono pravo biće u mogućnosti da: primjenjuje i unapređuje trajno stečena teorijska znanja iz materije Obligacionog prava; razumije i objasni sistem obligacionog prava kao dijela građanskog (imovinskog) prava (kako unutar nacionalnog zakonodavstva tako i u uporednom pravu); definiše i analizira osnovna načela obligacionog prava, izvore obligacija (ugovor, prouzrokovanje štete drugome, neosnovano obogaćenje, nezvano vršenja tuđih poslova, jednostrane izjave volje), pojedine institute i pojmove obligacionog prava; definiše i objasni pravne osobine (karakteristike) obligacija, uslove nastanka, dejstvo, načine i uslove prestanka, obezbjeđenja i izmjene obligacionopravnog odnosa, kao i da uoči sličnosti i razlike rješenja domaćeg, pozitivnog prava sa rješenjima u uporednom pravu; tumači pravne propise koji uređuju materiju obligacionog prava i vrši pravilnu supsumciju konkretnog činjeničnog stanja pod opšte norme; poveže relevantne činjenice sa odgovarajućim pravnim pravilima, uporedi pravne institute i objasni rješenje za koje se opredijelio; primjenjuje trajno stečena znanja u praksi, ali i nastavi sa usavršavanjem kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Miladinović Snežana4x (1B+1S)
69B+57S+(215+215)P


Dožić Nikola
0.5x (1B+1S)
69B+57S+(215+215)P

Korać Velibor
0.5x (1B+1S)
69B+57S+(215+215)P