Krivično pravo


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove krivičnog prava; prepozna i protumači krivičnopravne norme koje regulišu institute opšteg dijela krivičnog prava kako bi mogao da ih poveže sa normama koje regulišu konkretna krivična djela; razlikuje pojmove i institute opšteg i posebnog dijela krivičnog prava i njihovu međusobnu povezanost; analizira činjenični opis događaja iz kojeg je proistekla krivična stvar i utvrđuje postojanje uslova za primjenu određenih intituta opšteg dijela krivičnog prava kao i elmenata određenog krivičnog djela; uporedi pojedine bliske institute opšteg dijela krivičnog prava kako bi mogao da odluči koji od njih će primijeniti na konkretnu situaciju iz prakse.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Darko2x1S
1S+52P
1x1S
1S+52P