Sistemi bezbjednosti


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: raspravlja o različitim komparativnim sistemima bezbjednosti; navede i objasni funkcije i način djelovanja institucija sistema bezbjednosti; prepozna značaj i definiše rizike, izazove i prijetnje sistemima bezbjednosti; definiše političko – demokratske i ustavnopravne pretpostavke za organizaciju i funkcionisanje savremenih sistema bezbjednsoti; objasni teorijska shvatanja o karakteristikama savremenih sistema bezbjednosti; raspravlja o oblicima nadzora nad subjektima sistema sigurnosti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Banović Božidar2x1S
26S+40P
1x1S
26S+40P