GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE III


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Koncipira i oblikuje složene knjižne forme koristeći tipografiju, ilustraciju, fotografiju i druge dizajnerske medijume. 2. Identifikuje i evaluira karakterisitke specifičnih knjižnih formi na nivou strukture sadržaja i tipoloških karakteristika. 3. Demonstrira razumijevanje kulturološke uloge knjige i knjižnih formi u istorijskom i savremenom dizajnerskom kontekstu. 4. Samostalno kreira i realizuje autorski koncept za kalendar.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ1x1
2S
SUZANA PAJOVIĆ2x1
2S