PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Priprema fotografski materijal za upotrebu u različitim štampanim i elektronskim formama. 2. Razlikuje specifičnosti produkcionog okvir za osnovne žanrove primijenjene fotografije. 3. Ispoljava profesionalnost i poslovnu etiku u oblasti fotografske i grafičke produkcije i autorskih prava. 4. Samostalno realizuje fotografski zadatak iz oblasti primijenjene fotografije na osnovu predefinisanog koncepta i plana.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ1x1
2S
LAZAR PEJOVIĆ2x1
2S