Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Analizira istorijski, kulturni i ekonomski kontekst uspostavljanja grafičkog dizajna kao discipline, njegovu ulogu i položaj u savremenom društvu. 2. Razlikuje vremenske periode u razvoju grafičkog dizajna u Evropi i prepoznaje njegove glavne odlike. 3. Identifikuje sličnosti i razlike u razvoju dizajna u odnosu na socijalni, kulturni, geografski, istorijski i/ili ideološki kontekst. 4. Razvija argumente o određenim dizajnerskim pojavama i ličnostima u pisanom I verbalnom obliku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

MASTER - Razvoj i teorija dizajna / SPEC - Istorija i teorija dizajna