GRAFIČKE KOMUNIKACIJE - ZAVRŠNI RAD


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Samostalno kreira i evaluira kompleksna infografička rješenja koristeći simboličku i vizuelnu hijerarhiju elemenata dizajna u skladu sa strukturom podataka. 2. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 3. Sintetiše znanja iz istorije dizajna i primjenjuje ih u kreiranju vizuala koji efikasno komuniciraju u okviru savremene kulture, društva i ekonomije. 4. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad primjenom adekvatnih metoda, strategija i tehnologija u dizajnerskoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MATIĆ
MAŠA MUŠIKIĆ

SPEC. SPGD / GK Završni / Obavještenje izvođenju on-line nastave